Stichting Blauw

ANBI

ANBI

Financiële verantwoording & ANBI

Bij de belastingdienst zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of te wel goede-doelen-stichting onder nummer 815 783 917

Onze Stichting neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een correcte administratieve en financiële afwikkeling. De jaarrekeningen, alsmede het overzicht inzake donaties, schenkingen, kosten etc., worden openbaar gemaakt. Voor sponsoren zijn op verzoek, gedetailleerde transactieoverzichten beschikbaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Stichting Blauw ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt door de stichting gegarandeerd dat alle ontvangen gelden ten volle besteed worden aan ons doel.

Beleidsplan Stichting Blauw

De Stichting Blauw is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 120 483 91, middels de akte van oprichting d.d. 9 augustus 2002, per correspondentieadres: J.H. Hermans Oude Trambaan 22, 6093 CE Heythuysen.

De stichting heeft als primaire doelstelling het verlenen van hulp in materiële en financiële zin aan mensen die woonachtig zijn in landen van Europa. In het bijzonder houdt de stichting zich bezig met het verlenen van steun van uiteenlopende aard aan kinderen die het moeilijk hebben.

Onze doelstelling willen wij realiseren door:

  • inspanningen te leveren om sponsoren te vinden door middel van het organiseren van diverse evenementen;
  • het organiseren van promotiedagen;
  • het organiseren van de jaarlijkse driedaagse sponsor-fietstoertocht, door Nederland, België;
  • het verzamelen en distribueren van hulpgoederen van uiteenlopende aard ten behoeve van instellingen die kansarme kinderen opvangen
  • het ondersteunen (in financiële en materiële zin) van projecten, die het verbeteren van de leefsituatie van kansarme kinderen tot doel hebben
  • het geven van voorlichting over de doelstelling en werkwijze van onze stichting via de media alsook in groepsbijeenkomsten. Dit ter bewustwording voor de noden van kansarme kinderen.
  • een volledige jaarlijkse financiële verantwoording aan onze sponsoren.

Financiële verantwoording

De bijgaande Jaarrekening 2019 van de Stichting Blauw geeft de staat van baten en lasten weer over het jaar 2019. Daarbij is een transactieoverzicht gevoegd waarop in hoofdrubrieken de financiële transacties zijn opgenomen.

Informatie over ANBI

Als u vastlegt dat u minstens vijf jaar, jaarlijks een bedrag aan een goed doel zult schenken, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift op uw aangifte opvoeren. Het goede doel moet dan wel door de belastingdienst zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Blauw heeft deze erkenning.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf. De andere stuurt u naar de Stichting Blauw. U kunt de overeenkomst zelf opstellen, dit model van de Belastingdienst kun u hier downloaden. Als u dit gebruikt weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens heeft vermeld. De overeenkomst stopt bij overlijden.

Stichting Blauw